top of page

Algemene Voorwaarden

 

Op al onze activiteiten zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing

 

Geldigheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten gedaan aan of  aangegaan met derden terzake van door of vanwege Teamric Training en Coaching georganiseerde trainingen,      workshops, presentaties en door Teamric Training en Coaching gegeven coaching.

 • Eventueel toepasselijke algemene voorwaarden van de contractant blijven onverlet voor zover niet in strijd met de algemene voorwaarden van Teamric Training en Coaching. In het geval dat het bepaalde in de algemene voorwaarden van de contractant in strijd is met het bepaalde in deze algemene voorwaarden, is het bepaalde in deze algemene voorwaarden bindend.

 • Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover tussen partijen schriftelijk overeengekomen en ondertekend door een der vennoten van Teamric Training en Coaching. De kosten van overeengekomen afwijkingen in deze algemene voorwaarden zullen door Teamric Training en Coaching aan contractant worden doorberekend.

 

Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen, in welke vorm ook door Teamric Training en Coaching gedaan, zijn vrijblijvend en dienen als een geheel te worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

 • De door Teamric Training en Coaching genoemde trainings-,workshop-,presentatie- en coachingkosten zijn exclusief huur- en verblijfkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle door Teamric Training en Coaching genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Aan oude publicaties en dergelijke, waarin andere prijzen en tarieven worden genoemd dan de voor de betreffende coachingopdracht, training, presentatie of workshop door Teamric Training en Coaching opgegeven prijzen en tarieven, kunnen nimmer rechten worden ontleend. 

 • Wijzigingen in de door Teamric Training en Coaching vastgestelde prijzen en tarieven als gevolg van loon-, huur- en/of overige kostenverhogingen worden aan de contractant ook gedurende de looptijd van de tussen partijen gesloten overeenkomst in rekening gebracht, voorzover deze verhogingen niet in strijd zijn met het door de overheid gevoerde beleid.

 

Overeenkomst

 • Na aanvaarding van de inschrijving is Teamric Training en Coaching slechts gehouden tot het naar beste weten en kunnen uitvoeren van de tot stand gekomen overeenkomst.

 • Teamric Training en Coaching behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om tijdens de duur van de overeenkomst wijziging aan te brengen in de uitvoering van de overeenkomst door bijvoorbeeld het aanbrengen van wijzigingen in het programma, zowel inhoudelijk als naar tijd, door het vervangen van (gast)docenten, alsmede door wijziging in de door Teamric Training en Coaching gehuurde accommodatie, zowel in plaats als naar tijd. Bij wijziging in de uitvoering van de overeenkomst is de contractant niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

Facturering

 • Facturering van trainingen, workshop-, presentatie- en  coachingactiviteiten geschiedt voor de aanvang van de desbetreffende activiteit, zonder enige korting of compensatie, op een door Teamric Training en Coaching aan te wijzen rekening. Betaling dient altijd binnen 21 dagen na factuurdatum te geschieden. Bij niet tijdige betaling heeft Teamric Training en Coaching het recht de training en/of workshop uit te stellen dan wel te annuleren.

 • Onder bijzondere omstandigheden kan Teamric Training en Coaching genoegen nemen met betaling van het verschuldigde bedrag in termijnen. Een verzoek tot gespreide betaling dient gelijktijdig met het bevestigen van de opdracht te worden gedaan. Wanneer Teamric Training en Coaching akkoord gaat met betaling in termijnen, is zij gerechtigd een nader vast te stellen bedrag terzake van administratiekosten bij de contractant in rekening te brengen.

 • Bij niet tijdige betaling, wordt de contractant geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Bij verzending van een betalingsherinnering is Teamric Training en Coaching gerechtigd een nader vast te stellen bedrag terzake van administratiekosten in rekening te brengen. Bij niet tijdige betaling zal Teamric Training en Coaching gerechtigd zijn, boven het aan haar verschuldigde, de wettelijke rente vermeerderd met 3% in rekening te brengen vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand.

 • Alle kosten vallende op de inning van enig door de contractant aan Teamric Training en Coaching verschuldigd bedrag - gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk - zijn voor rekening van de contractant. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de contractant verschuldigd in ieder geval waarin Teamric Training en Coaching zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij bedragen 15% van het opeisbaar te vorderen bedrag, eventueel te vermeerderen met omzetbelasting, met een minimum van 125 euro eventueel te vermeerderen met omzetbelasting. Uit het enkele feit dat Teamric Training en Coaching zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Annuleren opleiding

 • Annulering van de overeenkomst zijdens de contractant is, tenzij anders overeengekomen, slechts mogelijk wanneer de annulering schriftelijk geschiedt. Teamric Training en Coaching is in dat geval verplicht tot restitutie van de door de contractant gedane aanbetaling, minus een nader vast te stellen bedrag terzake van administratiekosten. Bij annulering van de opdracht tot 6 weken voor de uitvoering zal Teamric Training en Coaching € 135,00 administratiekosten in rekening brengen. Bij annuleringen tussen 6 en 3 weken voor aanvang van de activiteit zal Teamric Training en Coaching 50% van de kosten, genoemd in de opdrachtbevestiging, in rekening. Annulering, ongeacht de reden, binnen 3 weken voor aanvang van de activiteit, dan wel tijdens de uitvoering van de activiteit, worden de kosten volledig in rekening gebracht.

 

Aansprakelijkheid

 • Teamric Training en Coaching is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiende uit of verbandhoudende met door haar gedane aanbiedingen of gesloten overeenkomsten, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Teamric Training en Coaching.

 • Met inachtneming van hetgeen hieromtrent elders in deze algemene voorwaarden is gesteld, is Teamric Training en Coaching nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit of verbandhoudende met wijziging in het programma, zowel inhoudelijk als naar tijd, vervanging dan wel uitvallen van (gast)docenten, alsmede wijziging in de door Teamric Training en Coaching gehuurde accommodatie, zowel in plaats als naar tijd.

 • Voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid is mede bedongen ten behoeve van medewerkers van Teamric Training en Coaching en van derden die door of vanwege Teamric Training en Coaching te werk zijn gesteld of van wier diensten door Teamric Training en Coaching gebruik is gemaakt.

 • De contractant is gehouden zowel Teamric Training en Coaching als de onder lid 18 van dit artikel bedoelde personen te vrijwaren tegen mogelijke aanspraken van derden.

 • Teamric Training en Coaching is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiende uit het gebruik van door of vanwege haar aangeleverde software op welk soort drager dan ook.

 • Met inachtneming van het hiervoor gestelde reikt de aansprakelijkheid van Teamric Training en Coaching nimmer verder dan tot een maximumbedrag van de door haar in rekening gebrachte kosten, terwijl haar aansprakelijkheid voorts nimmer verder reikt dan de dekking van de door Teamric Training en Coaching afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

 • In de bedingen in bovenstaande artikelen wordt de aansprakelijkheid van Teamric Training en Coaching uitgesloten voor zover dit niet in strijd is met dwingendrechtelijke bepalingen.

 

Overmacht

 • Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht aan de zijde van Teamric Training en Coaching is Teamric Training en Coaching gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, te wijzigen, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

 • Als overmacht wordt ondermeer beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, waaronder in ieder geval dient te worden verstaan ziekte van de docent of gastdocent. Ingeval van opschorting, wijziging of ontbinding van de overeenkomst door Teamric Training en Coaching ten gevolge van overmacht, zal Teamric Training en Coaching niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding of restitutie in welke vorm dan ook.

 

Auteursrecht

 •  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of vermeld, behoudt Teamric Training en Coaching het auteursrecht op  het door haar uitgegeven studiemateriaal.

 

Geschillen

 • Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verbandhoudende met aanbiedingen of overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelve en haar uitleg of uitvoering, zijn onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van Teamric Training en Coaching, zulks onverminderd de bevoegdheid van Teamric Training en Coaching om desgewenst de rechter van de woonplaats van de wederpartij te addiëren.

 • Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is overigens het Nederlands recht toepasselijk. 

 

 

Breukelen, januari 2015

bottom of page